Café aan de Kirk

Het wielercafé van Sibbe-IJzeren midden in het Heuvelland

Café Aan de Kirk

Schilder Hub Damoiseaux werd eind 1982 voor een voldongen feit gesteld: tegelijk met het aanbieden van het kerstpakket kreeg hij te horen, dat zijn baas stopte met het schildersbedrijf. Maar Hub is er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten en zo werd samen met echtgenote Mientje, werkzaam in het horecawezen, naar een oplossing gezocht en ontstond de idee om een café te beginnen in hun geboortedorp Sibbe/IJzeren. In die tijd stond in Sibbe Café Modern van uitbater Lei Geurten te huur. Er werd tussen neus en lippen geïnformeerd naar de mogelijkheden, maar een overname ging niet door omdat de exploitanten zelf nog even in het vak wilden blijven.

Exploitant/eigenaar Sjef (“Pieke”) Herben van Café 't Centrum was de belangstelling van Mientje en Hub in het horecawezen ter oren gekomen en nodigde hen uit voor een oriënterend gesprek. De daad werd bij het woord gevoegd en vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling. In april 1983 werd de overname een feit en in de erop volgende weken werd met man en macht gewerkt in het 'nieuwe' Café Aan de Kirk aan de Sibberkerkstraat 46 in Sibbe. Nog net voor het begin van de bouwvakvakantie konden Hub en Mientje op 7 juli 1983 met gepaste trots hun eigen zaak openen.

Er werd besloten om een ruimte naast het café tot frituur om te bouwen. "Een dergelijke voorziening bestond al geruime tijd niet meer in Sibbe en de behoefte eraan was groot”. Onder massale belangstelling werd de nieuwste aanwinst op 6 januari 1984 officieel in gebruik genomen. Het was de bedoeling dat Hub de cafézaken voor zijn rekening zou nemen en Mientje de frituur zou exploiteren. Na vier jaar zó te hebben gewerkt werd het teveel voor de twee ondernemers. De frituur werd daarom van de hand gedaan, zodat ze zich beiden volledig konden concentreren op Café Aan de Kirk. De twee doen dat nu al heel veel jaren en tot op de dag van vandaag met heel veel plezier. Gastvrijheid en service zijn begrippen die in het enig overgebleven café van Sibbe met hoofdletters worden geschreven en Hub en Mientje proberen het de mensen steeds naar hun zin te maken.

In de loop van de achterliggende decennia  heeft Café Aan de Kirk de nodige verbouwingen ondergaan. Nadat eerst de frituur was gerealiseerd, volgde snel daarna het aanbrengen van dubbele puien om geluidoverlast zo veel mogelijk te beperken. In 1990 werd een vergaderruimte aan de achterkant van het café bijgebouwd. Vervolgens werd deze ruimte vergroot tot (feest-) zaalaccommodatie, mede naar aanleiding van de toenemende vraag naar partymogelijkheden. Gezelschappen tot 150 personen kunnen vandaag de dag hier hun bijeenkomsten houden, variërend van vergaderingen tot koffietafels en van babyborrels tot bruiloften. Tal van verenigingen uit Sibbe en omstreken hebben in Café Aan de Kirk hun vaste stek gevonden.

Zo werd in deze jaren ook het terras uitgebreid en een fietsenstalling voor het café gerealiseerd waardoor het café een gezellige en sfeervolle uitstraling heeft gekregen en het voor veel mensen uitnodigend is om aan te komen bij Café Aan de Kirk. Door de jaren heen is het echte dorpscafé intussen uitgegroeid tot dorps-, fiets- en wandelcafé met zaalaccommodatie waar Hub en Mientje Damoiseaux-Blom al tientallen jaren met veel plezier, service en gastvrijheid klaarstaan voor alle mensen die het café bezoeken.

Voorlopers van Café Aan de Kirk

Naar verluidt was er aan het begin van de 20e-eeuw al een café gevestigd op het adres Sibbe C10, en wel van ene familie Bessems. Dat blijkt o.m. uit de openbare verkoop van een woonhuis en inboedel door Notaris Roebroeck, die in Café Bessems aan de kerk te Sibbe op 23 maart 1922 plaatsvindt op verzoek van de erven van Jean Delnoy.

 

Café Ponten-Gillissen

In het boek Sibbe en IJzeren, een verbond door de eeuwen heen lezen we (op pagina 160) dat Burgemeester en Wethouders (B en W) van Oud-Valkenburg op 14 oktober 1923 een brief sturen aan Cornelius Ponten, waarin hem wordt meegedeeld dat de vergunning “voor de verkoop van sterken drank in het klein”, op aandringen van het Provinciaal Bestuur van Limburg en de Drankwetinspecteur te Roermond, wordt ingetrokken. Maar zo ver komt het niet!

Sibbe en IJzeren behoren tot 30 september 1940 tot de gemeente Oud-Valkenburg en worden daarna samen met Oud-Valkenburg deel van de gemeente Valkenburg-Houthem.

Op 14 januari 1946 verzoekt de weduwe Ponten-Gillissen B en W van Valkenburg-Houthem, als houder van de “volledige vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein” in het pand Sibbe C10 deze vergunning over te schrijven op naam van Joseph Jean François Schurgers, die volgens de weduwe Ponten de vergunninghouder sinds 1 mei 1931 heeft vervangen. Cornelius Ponten is inmiddels op 13 maart 1934 overleden. B en W wijzen dit verzoek af.

Café Schurgers

Op 1 mei 1946 verzoekt Mathieu Soons, van beroep caféhouder, B en W het aan hem verleende Verlof-A, “tot verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein”, voortaan te laten gelden voor het perceel Sibbe C10. Op 22 mei 1946 voldoen B en W aan het verzoek. Het Verlof-A zal op naam en voor rekening van de heer Soons worden uitgevoerd door de erfgenamen van de Weduwe Ponten. De Drankwetinspecteur constateert op 27 mei 1947 dat “de localiteit Sibbe C10, voorin, waarin het op naam van M. Soons staande Verlof-A wordt uitgeoefend door J. Schurgers, is verbouwd waardoor de oppervlakte is gebracht van 28m2 op 61,92m2”. Op 2 juni 1949 besluiten B en W dat het verlof voortaan zal gelden voor de beneden-lokaliteiten, respectievelijk 30m2 en 33m2 groot.

Op 1 mei 1954 verzoekt Mathieu Soons B en W het Verlof-A over te schrijven ten name van Joseph Jean François Schurgers. Op 18 mei 1955 delen B en W mee dat zij de gevraagde overschrijving zullen doen plaatsvinden. Schurgers heeft vanaf dan dus zelf een Verlof-A. Hij overlijdt echter al op 23 juni 1958, op 44-jarige leeftijd.

Op 3 september 1958 verzoekt de weduwe Maria Margaretha Gertruda Schurgers-Delnoy B en W het Verlof-A op haar naam over te schrijven. Omdat wordt voldaan aan de daartoe geldende voorwaarden besluiten B en W reeds op 11 september 1958 het Verlof-A ten name van J.J.F. Schurgers over te schrijven ten name van de weduwe M.M.C. Schurgers-Delnoy. Zij breidt de zaak verder uit met een derde lokaliteit, groot 35,4m2. Op 22 april 1960 delen B en W mee dat haar Verlof-A voortaan tevens zal gelden voor deze uitbreiding. 

Op 25 april 1960 wordt het pand Sibbe C10 vernummerd in Sibberkerkstraat 46.

Op 14 juni 1968 verzoekt de weduwe M.M.G. Schurgers-Delnoy B en W haar een Volledige Vergunning te verstrekken voor de cafélokaliteit aan de voorzijde van Sibberkerkstraat 46, groot 30,35m2, resp. 31,14m2 en 35,40m2. Op 24 september 1968 delen B en W de weduwe Schurgers mee dat haar twee vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet zijn verleend: één vergunning tot het uitoefenen van het cafébedrijf en één vergunning tot het uitoefenen van het slijtersbedrijf, deze laatste vergunning tot 1 januari 1978.

Café ’t Centrum

Op 22 februari 1972 dient het echtpaar Herben-Schurgers bij B en W een aanvraag in voor een vergunning voor het uitoefenen van het cafébedrijf. Op 9 mei 1972 delen B en W mee dat een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet is verleend. De vergunning is gedateerd 26 april 1972 en verleend aan J.H. Herben, met het echtpaar Herben-Schurgers als bedrijfsleiders en beheerders van het café.  

Zoals we in het begin lazen oefende het echtpaar Herben-Schurgers zo’n elf jaar het cafévak uit. In 1983 vond de overdracht aan het echtpaar Damoiseaux-Blom plaats.

-.-.-.-.-.-.-.-

Sibbe en IJzeren in data

Tussen 1000-1300 moet het Plateau van Margraten vanuit Geul- en Gulpdal zijn ontgonnen. Sibbe en IJzeren vanuit Oud-Valkenburg. Omstreeks 1300 hebben de bossen plaats gemaakt voor bouwland. Aan het begin van de 14e eeuw zijn de meeste Sibbenaren wellicht afkomstig uit Oud-Valkenburg.

Rond 1050 wordt met de bouw van het oorspronkelijk zaalkerkje van Oud-Valkenburg begonnen. De toewijding aan Joannes de Doper wijst op een hoge ouderdom van de parochie. De kastelen Genhoes en Chaloen in de onmiddellijke nabijheid doen vermoeden wie de oorspronkelijke bouwheren waren. De inwoners van Sibbe moeten eeuwenlang in Oud-Valkenburg ter kerke.

In een oorkonde van 1307 duikt de naam Sibbe (in de oudere schrijfwijze Cybde) voor het eerst op. Van Cybde via Cypde (1316), Sypde (1352), Sibde, Subde, Subbe, etc. ontstaat Sibbe?

In 1381 wordt het Sibberhuis (Sibberhuuske, Huize Sibbe of Villartshof) voor het eerst schriftelijk genoemd. Al meer dan 600 jaar ligt dus (een gedeelte van) deze statige gesloten herenhoeve aan de rand van het dorp Sibbe richting Vilt. Het Sibberhuis dateert in zijn huidige vorm uit de 17e - 18e eeuw en omvat een uit baksteen met speklagen en mergelblokken gebouwd herenhuis met hoeve.

Vanaf de 17e eeuw wordt er in Sibbe mergel gewonnen (“blokbreken”). De Sibbergroeve is feitelijk de enige groeve in Sibbe-IJzeren die na 1926 nog in exploitatie is.

Henrikus le Damoiseau is pachter van de Smitserhof te IJzeren in zijn eerste huwelijk met Margaretha Malveau. Henrikus trouwt vervolgens met Maria Grandjean, die op de Smitserhof overlijdt in 1715. In 1716 hertrouwt Henrikus met Johanna Delnoye. Deze vrouw ontvalt hem op 7 oktober 1747.  Henrikus zelf overlijdt op hoge leeftijd op de pachthoeve van baron de Selis, de Hellinxhof, die de familie Damoiseaux lange tijd pacht vanaf rond 1730. Hoeve de Hellinxhof aan de St.-Rosastraat is thans boerderij, woonhuis en bedrijfsgebouw van Camping De Linde. Het oudste gedeelte van de hof dateert uit ca 1700. De Smitserhof lag langs de Limietstraat te IJzeren. Mogelijk is een van de huidige boerderijen daaruit voortgekomen.

De inwoners van Sibbe willen in de tweede helft van de 18e eeuw - gesteund door de pastoor van Oud-Valkenburg Mathias Damoiseaux (1729-1810) - in hun eigen dorp een nieuwe kerk bouwen omdat de kerk in Oud-Valkenburg in verval is geraakt.

De kerk van Oud-Valkenburg wordt in 1779 wegens bouwvalligheid door pastoor Damoiseaux gesloten, deels afgebroken en provisorisch hersteld. De kern van de parochie wordt min of meer naar Sibbe verplaatst. In welke schuur of dergelijk Pastoor Damoiseaux vanaf dat moment in Sibbe de Mis leest is niet bekend. Nergens blijkt dat Sibbe vóór 1800 een kapel heeft. Het kerkbestuur van Oud-Valkenburg voorkomt trouwens dat kerkbanken, etc. naar Sibbe verhuizen.

In bestuurlijk opzicht is Sibbe eeuwenlang een deel geweest van de Heerlijkheid Oud-Valkenburg. In de Franse tijd is het dorp een deel van het Kanton Valkenburg.

Bij de Volkstelling in 1796 wonen in Sibbe 167 mensen ouder dan 12 jaar in 48 huizen en boerderijen; in IJzeren 92 mensen ouder dan 12 jaar in 21 huizen en boerderijen.

Oud-Valkenburg wordt in 1800 een zelfstandige burgerlijke gemeente en Sibbe gaat daar deel van uitmaken. P.J. Vanderhouwen wordt de eerste maire. Na hem wordt Th. Cornips in 1804 burgemeester. Hij is de eerste burgemeester nieuwe stijl die in Sibbe woont.

Nadat in 1842 opnieuw een ontwerp voor een eigen kerk in Sibbe, ditmaal van Jean Dumoulin uit Maastricht, als te duur terzijde is geschoven, wordt er een jaar later een kapel / zaalkerkje, toegewijd aan de H.Rosa van Lima, gerealiseerd. Praktisch elke inwoner van Sibbe leverde rond 1844 met geldelijke steun en/of door middel van hand- en spandiensten zijn bijdrage aan de bouw.

Het gemeentehuis van Oud-Valkenburg stond overigens in Sibbe! Het stond ongeveer op de plek waar jaarlijks de St.-Rosaden geplaatst wordt. De grond waarop zowel de school, de onderwijzerswoning en het gemeentehuis zijn gebouwd wordt op 17 januari 1863 gekocht van de rentenier J. van Melsen uit Maastricht. Zeer waarschijnlijk is het gemeentehuis net vóór of net na de openbare lagere school gebouwd.

Ondanks het feit dat het overgrote deel van de kinderen in Sibbe-IJzeren woonde, verzetten de inwoners van Oud-Valkenburg zich (onder leiding van Baron de Pelser Berensberg) lange tijd hevig tegen de bouw van een school in Sibbe. Pas in 1864-1865 wordt de openbare school (vier lokalen met onderwijzerswoning) gerealiseerd achter het gemeentehuis op de plek waar nu Gemeenschapshuis De Blokhut  ligt.

In 1865 vindt men Romeinse grafurnen in Sibbe-IJzeren en legt men overblijfselen van Romeinse landhuizen bloot. De toren van de St.-Rosa kerk te Sibbe komt in 1866 gereed. In 1869 schenkt Maximiliaan Damoiseaux een perceel grond aan de gemeente Oud-Valkenburg voor een algemene begraafplaats voor Sibbe en IJzeren. Op 30 november 1870 wordt de - inmiddels ommuurde - begraafplaats ingezegend door de pastoor van Oud-Valkenburg.

Het Zangkoor Eendracht (toen nog Zangkoor St.-Gregorius) wordt waarschijnlijk in 1870 of 1871 opgericht. Zangvereniging Eendracht heeft enige tijd een toneelafdeling gehad en in 1921 wordt besloten tot oprichting van Zang- en muziekgezelschap Eendracht. Als gevolg van onenigheid tussen de onderdelen zang en muziek wordt de muziekafdeling in 1927 weer opgeheven.

Ten gevolge van blikseminslag op 5 juni 1890 moet de hele torenspits van de St.-Rosa kerk te Sibbe vernieuwd worden.

Rond 1890 telt Sibbe ruim 360 inwoners in bijna 80 huizen en boerderijen; IJzeren telt bijna 200 inwoners in 40 huizen en boerderijen. Bron: Sibbe en IJzeren, een verbond door de eeuwen heen.

Vanaf de jaren 1920 vindt particuliere woningbouw plaats langs alle straten van Sibbe.

In 1922 komt er eerst elektriciteit in Sibbe en vervolgens in IJzeren.

In 1927 vindt een al lang noodzakelijke uitbreiding van de St.-Rosa kerk plaats o.l.v. architect Beurskens uit Sittard. Het is nu een driebeukige, kruisvormige kerk, gebouwd uit gezaagde mergelblokken. Het tongewelf van het schip is in hout en geschilderd als een blauw firmament met de noordelijke sterrenhemel, inclusief de Melkweg. De kerk is rijk versierd met glas-in-loodramen, beelden en muurschilderingen.

Op 1 januari 1928 neemt het RK Kerkbestuur de openbare school over van de Gemeente Oud-Valkenburg en wordt het een RK school voor gewoon lager onderwijs.

Rond 1930 telt Sibbe 516 inwoners in ca. 100 huizen en boerderijen; IJzeren telt 212 inwoners in 42 huizen en boerderijen. Bron: Sibbe en IJzeren, een verbond door de eeuwen heen.

In 1935 wordt een nieuwe veldwachterwoning met cachot gebouwd aan de Gatseweg, thans het pand Sibberkerkstraat 60.

Op 9 oktober 1938 wordt Sportvereniging Sibbe (voetbal, voorheen VV Sibbe) opgericht. Vóór die tijd werd er overigens ook al in clubverband gevoetbald onder de namen Zwart-Wit (vóór 1926) en S-IJ (Sibbe-IJzeren van 1926-1938). De clubkleuren zijn geel en rood.

Op 10 mei 1940 begint ook voor Sibbe en IJzeren de Tweede Wereldoorlog. Sibbe blijft tot 30 september 1940 tot de gemeente Oud-Valkenburg horen en wordt daarna samen met Oud-Valkenburg deel van de gemeente Valkenburg-Houthem. Op 17 september 1944 is Valkenburg-Houthem helemaal bevrijd. Sibbe en IJzeren krijgen hun vrijheid terug. Op 12 maart 1945 stort een Amerikaanse bommenwerper neer nabij Sibbe. De negen bemanningsleden sprongen eerder uit het vliegtuig en overleefden de crash.  Op 21 april 1995 is deze gebeurtenis herdacht en enkele bemanningsleden uit 1945 waren daarbij aanwezig.

De eenvoudige rectoraatskerk wordt op 10 juli 1948 verheven tot parochiekerk en is inmiddels een rijksmonument. In 1947-1948 wordt het vroegere gemeentehuis ingericht als bewaar-/kleuterschool op de benedenverdieping en als Groene Kruisgebouw op de bovenetage.

In 1950 wordt Carnavalsvereniging De Böschuule opgericht.

Op de driesprong van de Kapelstraat en de Limietstraat in IJzeren staat sinds 1955 - op de plek waar vroeger een lindeboom stond - een kapel die is toegewijd aan Maria OLV van Lourdes.

Het heeft tot de jaren zestig van de 20e eeuw geduurd voor het toerisme ook in Sibbe van belang werd. Mooie landelijke plekjes, fraaie panorama’s, natuurschoon, etc. waren er al, en een aantal familiepensions en een camping kwamen er.

In de jaren 1960-1980  vindt bebouwing van de Beckerswei en andere huisweiden plaats. In 1966 wordt de huidige school aan de Schoolstraat te Sibbe gebouwd en per 1 januari 1967 verhuist de H. Hartschool daarheen.

De eerste steen van de St.-Rosakapel aan de Lokerstraat wordt op 28 augustus 1979 gelegd. Bisschop Gijsen zegent  de kapel in op 27 april 1980. Zó krijgt Sibbe 25 jaar na IJzeren zijn devotiekapel. De moderne St.-Rosakapel ligt trouwens precies boven de historische schuilkapel in de mergelgroeve van Sibbe, die werd gebouwd en gebruikt tijdens de Franse Revolutie.

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1982 in Zuid-Limburg wordt de naam Valkenburg-Houthem vervangen door Valkenburg aan de Geul.

Op 17 juli 1983 openen Hub en Mientje Damoiseaux-Blom het “nieuwe” Café Aan de Kirk, op 6 januari 1984 beginnen zij de naastliggende frituur en bouwen vanaf 1990 de zaalaccommodatie achter het café uit tot een ruimte voor gezelschappen tot 150 personen. De exploitatie van de frituur is intussen van de hand gedaan en het echtpaar Damoiseaux concentreert zich nu volledig op het café- en zaalgebeuren.  

Sibbe en IJzeren kennen een zeer rijke wielerhistorie zoals in en rond Café Aan de Kirk te zien is. De naam Harings roept ongetwijfeld bij velen herinneringen op aan deze wielergeschiedenis. Huub, Ger en Peter Harings zijn de meest bekende wielrenners. Velen herinneren zich ongetwijfeld de nationale kampioenschappen cyclocross in Sibbe in de jaren 1960. Huub Harings won er één keer. Vijf keer werd hij elders Nederlands kampioen. Ook in 1992 beleeft het dorp een hoogtepunt op wielergebied. De Tour de France wordt stopgezet in Sibbe, na de start in Valkenburg, om Tourbaas Leblanc in de gelegenheid te stellen een grote pot bier te drinken met zijn vroegere ploegmakker Huub Harings. In 1998 vindt het WK-wielrennen plaats in Valkenburg en in Café Aan de Kirk  te Sibbe wordt een bijzondere bijeenkomst georganiseerd: “Toppers van toen”. Eddy Merx, Joop Zoetemelk, Henny Kuijper en andere vedetten discussiëren o.l.v. wijlen Jean Nelissen over het wielrennen en de koersen.

Op zondag 6 augustus 1995 wordt het 40-jarig bestaan van de kapel te IJzeren gevierd met een groot feest. Bij de kapel is er een Eucharistieviering o.l.v. Pastoor Vernooy. Verder is er de officiële opening van de gerestaureerde waterput.

In 2002 haalt Sibbe het nieuws omdat door het Limburgs Landschap hamsters (“korenwolven”) worden uitgezet in het reservaat bij Sibbe nabij de van Tienhovenmolen.

In 2005 verschijnt het boek Sibbe en IJzeren, een verbond door de eeuwen heen. In dit boek worden vooral feiten en situaties beschreven die specifiek zijn voor Sibbe en IJzeren. Zoals de mergelwinning en -bouw, het missen van een eigen kerk en school, de agrarische structuur die lange tijd bestond uit kleine boeren die veel handwerk deden, hetgeen vervolgens wellicht geleid heeft tot kleinschalige bedrijvigheid en het ontstaan van kleine bedrijven in bijvoorbeeld de transport, de bouw en de mergelbouw.

Op de zondag na Sacramentdag trekt de processie (“de Broonk”) vanuit de St.-Rosakerk  beurtelings door Sibbe of naar IJzeren. In 2010 trok de processie naar IJzeren. Het processiekruis werd dat jaar voor de honderdste keer gedragen door een lid van de familie Reijnders. Het kruis werd zestig jaren lang gedragen door Harrie Reijnders uit IJzeren. Hij kreeg daar destijds zelfs een kerkelijke onderscheiding voor. Zijn kleinzoon Frank Delnoy zet de traditie momenteel voort. Hij  droeg in 2010 het processiekruis voor de 25e keer!

In 2010 tellen Sibbe-IJzeren ca 1400 inwoners in ca. 600 woningen.

In 2011 viert Zangvereniging Eendracht het 140-jarig bestaan. Op zaterdag 8 oktober 2011 vindt in de St.-Rosakerk van Sibbe een jubileumconcert plaats met zeven gastverenigingen. Op zondag 9 oktober 2011 is er om 11.30 uur een plechtige H. Mis in dezelfde kerk, opgeluisterd door Zangvereniging Eendracht. Van 17-18 uur is er die dag een receptie in verenigingslokaal Café Aan de Kirk en vindt aansluitend de huldiging van de jubilarissen plaats.

Op zaterdag 5 november 2011 vindt de eerste reünie plaats van (uitsluitend) nakomelingen van het echtpaar Blom-Raeven en hun partners in Café Aan de Kirk te Sibbe. Omdat nu welhaast allen elkaar kennen is het een gezellig samenzijn tot in de kleine uurtjes. Voorheen vonden reünies plaats in groter verband.

In 2012-2017vinden in Sibbe en IJzeren weer de vertrouwde evenementen plaats, zoals bijvoorbeeld het carnaval, de Paaswandeltocht, het mini-voetbaltoernooi, de Sacramentsprocessie, de kermissen, de St-Rosa-markt, het neerhalen en planten van de St-Rosa-den, de viswedstrijd, het Matinee- en Kerstconcert van Zangvereniging Eendracht, het St-Nicolaasfeest,  de duivenvluchten en -tentoonstelling,  de speurtocht, etc. etc.

Daarnaast zijn er in die jaren een aantal bijzondere gebeurtenissen in Sibbe en IJzeren.

Op woensdag 29 augustus 2012 bezoekt de Abt van de beroemde abdij van Grimbergen Erik de Sutter tijdens zijn vernissagetour door Limburg ook Café Aan de Kirk te Sibbe. Abt Erik wordt vergezeld door Pater Karel, de econoom van Grimbergen. Grimbergen ligt net boven Brussel. Hub en Mientje  Damoiseaux zijn bijzonder trots om het gezelschap in Sibbe te mogen ontvangen. Alle vaste klanten zijn uitgenodigd en ontvangen een Grimbergen biertje en de (gesigneerde) beeldkroniek De legende van de feniks  waarin de rijke historie van de abdijgemeenschap wordt beschreven. Na lezing heeft men een goede indruk van de magische wereld waarin Grimbergen bier is ontstaan. Vanaf de oprichting van de abdij in 1128 is er bier gebrouwen. De abdij is in de afgelopen 900 jaar meerdere malen verwoest, maar steeds weer herrezen. Niet voor niets is haar lijfspreuk “Ardet nec consumitur”  hetgeen betekent “Brandt maar vergaat niet”. Momenteel wordt er geen bier meer in de abdij gebrouwen.  In 1958 blaast de Belgische bierfamilie Maes het merk nieuw leven in en tegenwoordig is het onderdeel van biergigant Carlsberg.

Van 15 t/m 23 sep 2012 vindt in Zuid-Limburg het wereldkampioenschap (WK) wielrennen plaats. Het is het zesde WK wielrennen  in Zuid-Limburg in 75 jaar. Na vijf opeenvolgende tweede plaatsen grijpt Marianne Vos op zaterdag 22 september 2012 haar tweede wereldtitel op de weg. In totaal is het de negende wereldtitel van de 25-jarige olympisch kampioene. Op zondag 23 september 2012 wordt de Belg Philippe Gilbert wereldkampioen op de weg bij de beroepsrenners. De vijfde plek die Lars Boom voor zich opeist, is de beste WK-klassering in de laatste tien jaren.

Zoals bij het WK wielrennen in 1998 vindt de officieuze opening van het WK wielrennen 2012 plaats met  hometrainer-wedstrijden op 7 t/m 9 september 2012 in Café Aan de Kirk. Op vrijdag wordt door de plaatselijke verenigingen gestreden om het kampioenschap van Sibbe-IJzeren. Bij de dames gaat de titel naar 't Remsjpoar  en bij de heren naar Just-Go. Op zaterdag en zondag komen vele bekende oud-wielrenners en andere (sport-)prominenten naar Sibbe voor interviews, sportverhalen en hun strijd op de hometrainers. Voor de muzikale omlijsting zorgt (belangeloos) een keur van Limburgse artiesten. Op zondagavond wordt de opbrengst voor het Internationaal Parkinson Fonds bekend gemaakt: het mooie bedrag van € 7.500,== kan worden overgemaakt naar het fonds !
Kort voor de start van het WK wielrennen verschijnt het boek “Over de heuvels. Zuid-Limburg: paradijs voor wielrenners en levensgenieters”. Het boek is op verzoek van de organisatie WK wielrennen 2012 gemaakt door de redactie van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad en is uitgegeven door het Mooi Limburgs Boekenfonds, onderdeel van Media Groep Limburg. Op pag 128-130 het artikel Een rondje om  “Aan de Kirk” met op de foto caféhouder Hub Damoiseaux en meervoudig oud-kampioen Huub Harings.

Op 14 september 2012 dezelfde foto in Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Onder de kop Rondje om “Aan de Kirk” schrijft Merel Visscher:  “Wat het Heuvelland nog aantrekkelijker maakt voor fietsers en wandelaars, zijn de gezellige cafétjes langs de route. Zoals “Aan de Kirk” van Hub en Mientje Damouseaux in Sibbe, het wielercafé bij uitstek……”

“Het besluit van de Rabobank om te stoppen met het sponsoren van professionele wielerploegen is vrijdag 19 oktober 2012 het gesprek van de dag. Zo ook in Sibbe, wat misschien wel het kloppend hart van wieler minnend Limburg kan worden genoemd.”  Aldus de actualiteitenrubriek Hart van Nederland. Een filmploeg van SBS6 zakt af naar Sibbe om in Café Aan de Kirk zowel Hub Damoiseaux als de plaatselijke oud-wielrenners Huub en Ger Harings naar hun mening te vragen over het besluit van de Rabobank. De bank is tot dit besluit gekomen na verschijning van het rapport (inzake dopinggebruik door Lance Armstrong e.a.) van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA.

Op 1 juni 2013 vindt de tiende reünie van (achter-)kleinkinderen van het Sibber echtpaar Delnoy-Last (en hun partners) plaats in Café Aan de Kirk te Sibbe.

Op 8 juni 2013 presenteert het Historisch Genootschap Sibbe-IJzeren haar tweede boek Sibbe-IJzeren; woorden, mensen, beelden. Het boek bestaat uit drie delen: deel 1: Ca. 1650 dialectwoorden, verzameld door Dialectgroep Suub en Iezere, deel 2: De ontwikkeling van de kernen Sibbe en IJzeren vanaf de Franse tijd, deel 3: Bijzondere wetenswaardigheden.

Op zondag 23 juni 2013 organiseren de samenwerkende verenigingen van Sibbe-IJzeren en Stichting De Blokhut een “Dorpsdag”. Op diverse locaties vertellen en tonen bedrijven, verenigingen en bewoners uit de dorpen Sibbe en IJzeren iets onder het motto "Kiek wat veer kinne".

Op 7 juli 1983 openen Hub en Mientje Damoiseaux-Blom vol trots hun eigen zaak. Op  zondag 7 juli 2013 vieren zij nog trotser het 30-jarig bestaan van hun Café Aan de Kirk. Zij mogen zeer vele felicitaties in ontvangstnemen van bestuurders en gasten. Bij live muziek worden in de grote zaal in een diapresentatie ca. 625 foto’s getoond uit de periode 1983-2013. Velen herkennen zich tijdens een van de activiteiten, die 10, 20, 30 jaar geleden plaatsvonden in of rond Café Aan de Kirk. Talloze Oh’s en Ah’s zijn te horen op deze zonnige 7e juli!

Zoals eerder vermeld wordt op 9 oktober 1938 Sportvereniging Sibbe (voorheen VV Sibbe) opgericht.  In 2013 bestaat de huidige voetbalvereniging dus 75 jaar! Dat wordt gevierd in het feestweekend van 6, 7 en 8 september 2013 met op vrijdag een huldiging van jubilarissen, receptie, reünie en feestavond; op zaterdag een optreden van Wahnsinn en op zondag een Limburgse artiestenmiddag.

De Koninklijke Zangvereniging Eendracht viert het Ceciliafeest met het opluisteren van een eucharistie-viering in de St.-Rosakerk en aansluitend een gezellig samenzijn in Café Aan de Kirk. Op 23 november 2013 gebeurt dit weer en worden in de grote zaal in een diapresentatie ca. 450 foto’s getoond uit de afgelopen jaren. Vele zangers en zangeressen herkennen zich tijdens een van de (door de zangvereniging georganiseerde) muzikale en andere activiteiten. De leden ontvangen na afloop een CD met de diapresentatie: een brok geschiedenis van Eendracht, die ongetwijfeld tot in lengte van dagen door hen en hun familie bekeken zal worden.

Op 29 november 2013 brengt wielerconsul Wim van Duivenbode tientallen bekende Limburgse oud-renners samen voor een reünie in (wieler-)Café Aan de Kirk. In Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad van 4 december 2013 staat een foto met rond de tafel: Leo Pepels, Jan Nolten (inmiddels 83 jaar oud), Jaap Kersten  (79 jaar), Huub Harings (74 jaar), Jan Krekels (66 jaar) en Henk Steevens. Druk, gezellig keuvelend. Ongetwijfeld rakelen ze (waar nodig aangedikte) anekdotes uit hun rijke wielerverleden op!

Op 13 juli 2014 overlijdt oud-wielrenner Jan Nolten te Geleen. Hij was op 20 januari 84 jaar oud geworden. Volgens Jan is “het verliezen van de Italiaan Fausto Coppi zijn mooiste overwinning” : Op de Puy de Dôme wordt hij namelijk tweede in de Tour de France van 1952, achter Coppi die hem 200 meter voor de finish voorbij steekt. In de twaalfde etappe in hetzelfde jaar komt de Limburger solo over de streep. Het levert de dan 22-jarige Jan veel geld op tijdens veel lucratieve criteriums.  In 1953 wint Jan de etappe tussen Nantes en Bordeaux, een rit van 345 kilometer! Op 29 november 2013 is Jan nog aanwezig tijdens de wielerreünie in Café Aan de Kirk en daarvoor viert hij er zijn 80ste verjaardag met zijn (wieler-)vrienden.

In het eerste weekend van oktober viert Blaaskapel “De Sappige Boys” het 60-jarig bestaansfeest. Dat  gebeurt met een feestavond op vrijdag 3 oktober 2014 in hun stam- en repetitielokaal Café Aan de Kirk en een concert, samen met “Die Moselsänger”, op zaterdag 4 oktober 2014 in gemeenschapshuis De Blokhut.

In Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad van 25 november 2014 de kop Lof voor tamboerkorps Sint Rosa uit Sibbe. Waarom? Het tamboerkorps van Harmonie Sint Rosa uit Sibbe behaalt op zondag 23 november 2014 in Nederweert tijdens de mars- en concertwedstrijden van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in de tweede divisie een eerste prijs met promotie en lof. De slagwerkers behalen voor hun concerterende uitvoering niet minder dan 90 punten! Sinds vele jaren zijn Theo Lodewick de instructeur en Hub Damoiseaux de tamboer-maitre van het korps. Op vrijdag 28 november 2014 vindt een druk bezochte receptie plaats in Café Aan de Kirk, gevolgd door een gezellige feestavond.

Op 3 december 2014 overlijdt oud-wielrenner Sjef Janssen in een verpleeghuis in zijn geboorteplaats Elsloo op 95-jarige leeftijd. “Sjefke”, zoals velen hem noemden, was beroepsrenner van 1946 tot 1954. Hij werd in 1947 en 1949 Nederlands kampioen op de Cauberg. In 1947 veroverde hij ook een bronzen medaille tijdens de wereldkampioenschappen.  Sjefke nam vier keer deel aan de Tour de France en in 1947 reed hij de Tour als enige Nederlandse coureur uit. Hij was de oudste nog in leven zijnde Nederlander die deelnam aan de Tour de France.

Op zondag 14 december 2014 vindt het Kerstconcert van Koninklijke Zangvereniging Eendracht plaats in de grote zaal van Café Aan de Kirk, met medewerking van o.a. Harmonie Sint Rosa. Op kerstavond luistert het gemengd zangkoor de Kerstnachtviering op in de grote kerk te Banneux, als afsluiting van de voettocht Valkenburg-Banneux.

Op 2 t/m 4 januari 2015 - traditiegetrouw in het eerste weekend van het jaar - organiseert CV de Böschule een Carnavalsweekend in Gemeenschapshuis “De Blokhut” met op vrijdag de galazitting, op zaterdag het prinsenbal en op zondag de jeugdzitting.

Op zaterdag 24 januari 2015 nemen de tamboers van Harmonie Sint Rosa  in Waalwijk deel aan het Nederlands kampioenschap. Zij mogen deelnemen als Limburgs kampioen en doen dat onder leiding van instructeur Theo Lodewick en tamboer maître Hub Damoiseaux. De muzikanten uit Sibbe-IJzeren komen uit op het onderdeel Marching & Music Contest.  Het korps beoefent als een van de weinigen in Nederland het bijzonder moeilijke Bassler trommen systeem. De tamboers behalen 90,83 punten, worden daarmee Nederlands kampioen en recipiëren  op vrijdag 30 januari 2015 in Café Aan de Kirk.

Op 27 januari 2015 overlijdt Henk Faanhof, op 92-jarige leeftijd, te Amsterdam en op 30 januari 2015 overlijdt Gerrit Voorting, ook op 92-jarige leeftijd, te Heemskerk. Faanhof en Voorting maken met Wim van Est  († 1994) en Wout Wachtmans († 2003) in de jaren 1950-1960 de Tour de France in Nederland populair! Op 1 februari 2015 overlijdt Jos Suijkerbuijk, op bijna 86-jarige leeftijd, te Made (NB). In 1953 wint hij met de Nederlandse ploeg het ploegenklassement in de Tour de France. De Nederlandse ploeg, onder leiding van Kees Pellenaars wint in die tour 4 etappes met Jan Nolten, Gerrit Voorting, Wim van Est en Wout Wagtmans.

Vrijdag 20 maart 2015 wordt op de H. Hartschool de Nationale Boomfeestdag gevierd en worden tien nieuwe bomen geplant ter vervanging van de eerder door ziekte gevelde bomen.

Op vrijdag 24 juli 2015  is Tamboerkorps St.-Rosa present in Nijmegen tijdens de laatste dag van de Nijmeegse vierdaagse.

Op 12 augustus 2015 vindt de traditionele Visdag plaats. Gastheer in de Geulhof te Mechelen is Hub Damoiseaux. De vissers vangen samen 55 forellen, waarvan Gerry Leenhouts 7 stuks, Jos Gerits 6 stuks, Dusty Gerits en Andy Kelderman elk 5 stuks. Mientje ontvangt de vissers bij thuiskomst met een hapje en een drankje. Het festijn wordt afgesloten met een (forel-) barbecue-avond in Café Aan de Kirk op woensdag 19 augustus 2015.

Harmonie St.-Rosa en Tamboerkorps St.-Rosa vieren in 2015 hun 85-jarig, respectievelijk 55-jarig bestaan.

Op zaterdag 22 augustus 2015 halen de tamboers de Jonkheid in met de nieuwe St.-Rosa-den en op zondag 23 augustus 2015 luistert de harmonie de H. Mis ter ere van haar patroonheilige op. Tijdens een gezellig samenzijn in Café Aan de Kerk reikt Valkenburgs burgemeester Eurlings koninklijke onderscheidingen uit aan twee actieve leden: Ben Blom en René Heuts.  

Tom Dumoulin rijdt in 2015 een fantastische Ronde van Spanje! Drie keer verovert hij de rode leiderstrui: in de 5e, 9e en 17e etappe. Hij draagt die trui gedurende zes etappes. Hij wint twee etappes: de 9e (bergrit)  en de 17e (tijdrit). Helaas verliest hij in de 20e  (voorlaatste) etappe - ondanks een uiterste inspanning - het rode tricot aan de latere Vuelta-winnaar Aru. Tom mag in Madrid toch nog het podium beklimmen: hij wordt uitgeroepen tot meest strijdlustigste renner van deze Vuelta. Op 14 december 2015 wordt Tom uitgeroepen tot Limburgs sportman van het jaar. Hij krijgt de voorkeur boven triatleet Bas Diederen  (o.a. winnaar Ironman Maastricht) en handboogschutter Mike Schloesser (nummer één op de wereldranglijst).

Vanaf 10 september 2015 is het mogelijk om in Café aan de Kirk met de pinpas te betalen. De eerste pinbetaling was een historisch moment in het 32-jarig bestaan van Café Aan de Kirk.

CV de Böschule viert in het seizoen 2015-2016 het 6 x 11-jarig bestaan. Op 8 november 2015 vindt de officiële opening van het  Jubileumjaar plaats in Café Aan de Kirk, gevolgd door de Jubileumzitting in de Blokhut op 27 november en de Jubileumreceptie en het Jubileumfeest een dag later. En vervolgens de vele gebruikelijke carnavals-activiteiten.  Voor deze gelegenheid - naast de vertrouwde witte bosuiltjes - een fotootje van alle 66 oud-prinsen in de “kerstboom” in Café Aan de Kirk.

Bert Defaux is de jubileumprins 2015-2016. Na zijn vader Jac en zijn broers Hub en Wiel is het de vierde prins uit het gezin Defaux.

Op 13 december 2015 overlijdt Ton Vissers op 93-jarige leeftijd. In 1966 is hij met Herman Krott oprichter van de Amstel Gold Race. Hij is in 2015 nog aanwezig bij de 50e editie van de race.

Op 2 februari 2016 overlijdt Ruud Bakker, voormalig soigneur van de TI Raleigh- en Panasonic-ploeg, op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Gerrie Kneteman noemt hem ooit “wereldkampioen der soigneurs”. Bakker maakt de hoogtijdagen van de Nederlandse wielrennerij van nabij mee: Kneteman (in 1978) en Raas (in 1979) wereldkampioen, Zoetemelk winnaar van de Tour de France (in 1980).

Bovenop de Gulperberg - één van de wielerbergen uit de Amstel Gold Race - staat sinds dit jaar een monument voor wielerjournalist Jean Nelissen. Het kunstwerk toont de interesses van Nelissen: wielrennen, wijn en sigaren.

Tom Dumoulin  wint op 6 mei 2016 de openingstijdrit in Apeldoorn van de Ronde van Italië . Hij draagt in totaal zes dagen de roze leiderstrui.  In de tweede tijdrit, waar hij vooraf zijn zinnen op had gezet,  wordt hij, mede door ongunstige weersomstandigheden ten opzichte van de vroeger gestarte renners, vijftiende en kan de roze trui niet heroveren. In de elfde etappe stapt hij af, omdat hij teveel hinder ondervindt van een ontsteking aan zijn zitvlak.

De samenwerkende verenigingen van Sibbe en IJzeren organiseren op zondag 26 juni 2016 voor de 2e maal een Dorpsdag, wederom onder het motto “Kiek wat veer kinne”.

In de Ronde van Frankrijk 2016 wint Tom Dumoulin eerst de “koninginnerit” met finish in Andorra en vervolgens de tijdrit in de Ardêche. In de bergtijdrit eindigt hij als tweede achter Chris Froome. In de 19e etappe valt Tom en loopt een breuk op in het spaakbeen van de linker pols.  Bauke Mollema, winnaar van de 12e etappe, valt ook in de 19e rit en keldert van de tweede naar de tiende plaats in het algemeen klassement. Eindwinnaar Chris Froome toont meermaals zijn dankbaarheid aan zijn Limburgse meesterknecht Wout Poels. Die is goudwaard voor de Brit!

Op 24 augustus 2016 vindt de jaarlijkse barbecueavond plaats met aansluitend de prijsuitreiking van het Tour de France-spel van Café Aan de Kirk.  Op de laatste plaats van het betreffende klassement eindigt Hub Damoiseaux, getuige de fiets met rode lantaarn voor het café.

De Belg Greg van Avermaet wint de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen 2016. Goud is er ook voor Anna van der Breggen in de wegwedstrijd in Rio - na een dramatische val van Annemiek van Vleuten - en brons is er voor Anna in de individuele tijdrit.  Tom Dumoulin wint zilver tijdens de tijdrit op 10 augustus 2016.  Hij moet het felbegeerde goud ( “Ik kwam voor goud” ) laten aan Fabian Cancellara. Brons is er voor Chris Froome. Tom Dumoulin wordt (weer) Limburgs Sportman van het jaar.

Op 6 januari 2017 wordt de nieuwe prins van CV de Böschule uitgeroepen. Het is Prins Ivo I (Herben). Hij is geboren in Sibbe, woont in de Dorpstraat en is een echte carnavalsvierder. In 1990 was hij de jeugdprins en zijn vader Pierre was toen de prins van CV de Böschule. Op 8 januari 2017 wordt de jeugdprins uitgeroepen: Prins Ivo II (Herben), zoon van Raymond Herben en woonachtig in de Kapelstraat, daar waar de optocht van Sibbe-IJzeren jaarlijks start. Prins en jeugdprins zijn ver familie van elkaar.

Op 8 en 9 april 2017 organiseert Harmonie St.-Rosa de Federatieconcerten van de Geulvallei in de Blokhut te Sibbe.

Naast enkele etappes in rittenkoersen wint Greg van Avermaet de voorjaarsklassiekers Omloop het Nieuwsblad op 25 februari 2017, de E3 Prijs Harelbeke op 24 maart, Gent-Wevelgem  op 26 maart, Parijs-Roubaix op 9 april.

Eén van de grote concurrenten van Greg is dit voorjaar Philippe Gilbert. Hij wint de 3-Daagse van de Panne op 28-30 maart 2017, de Ronde van Vlaanderen op 2 april, de Amstel Gold-race op 16 april. Tijdens deze wedstrijd, die hij ook won in 2010, 2011 en 2014, loopt Philippe tijdens een val een scheurtje in een nier op waardoor hij enige tijd is uitgeschakeld.

Tom Dumoulin wint op 16 mei 2017 met grote overmacht de tijdrit over 39,8 km en neemt de roze leiderstrui over van de Colombiaan Nairo Quintana die na deze tiende rit van de Giro d’ Italia op de tweede plaats terecht komt met een achterstand van 2.23 min. Dumoulin boekt in de veertiende rit in zijn roze trui een indrukwekkende zege. Hij pakt in die etappe met aankomst bergop winst op zijn naaste concurrenten. Vervolgens verliest hij tijd en in de 19e etappe de roze trui aan Quintana.

De Limburger wordt op zondag 28 mei 2017 in de afsluitende tijdrit tweede achter Jos van Emden en wint alsnog de 100e Giro d’ Italia met 0.31 min. voorsprong op Quintana en 0.40 min. op Nibali. Hij wordt na Jan Janssen en Joop Zoetemelk winnaar van een grote ronde, de eerste winnaar van de Giro d’ Italia!

Dit overzicht werd weer bijgewerkt door Hub Beulen, e-mail: H.Beulen@inter.NL.net